17. juuli 6024 Anno Lucis
Hea külastaja,
lovidegavapp


Tere tulemast Eesti Vabade ja Tunnustatud Vabamüürlaste Suurlooži koduleheküljele internetis. Loodame, et leiate siit enda jaoks ka midagi uut ja huvitavat.

Vabamüürlus on maailma suurim ja vanim senitegutsev ilmalik vennaskond. Vennaskonda kuuluvad üle maailma sõltumatud vastastikuse tunnustuse alusel toimivad suurloožid, millel ei ole ühtset juhtimiskeskust ega hierarhiat. Vabamüürlus õpetab loožis sooritatavate rituaalide vahendusel elufilosoofiat, moraalisüsteemi ja enda paremat tundmist.
Vabamüürlus pakub oma liikmetele kogemust, kus vastastikusel eeskujul kasvatatakse sallivust, hoolivust, leebust suhtlemisel, heategevust ühiskonnas ja ausust tööalases tegevuses ning kõigis muudes toimingutes.
Vabamüürluse põhiväärtused on vennaarmastus, abivalmidus ja tõearmastus. Vastuvõtutseremoonial õpib iga vabamüürlane tagasihoidlikkust. Liikudes edasi läbi järgnevate astmete, tutvub ta moraali- ja filosoofiliste õpetuste üha keerukama süsteemiga, mis rõhutab, et koos austusega kasvab ka vastutus

Vabade ja tunnustatud vabamüürlaste eesmärgid ja suhted

Inglise, Iiri ja Šoti suurloožid leppisid 1938. a. augustis kokku anda välja ühine avaldus nimetusega ”Aims and Relationships of the Craft”, mille tähtsamad seisukohad on:

 

  1. Esimene tingimus vabamüürlaste vennaskonda vastuvõtmiseks ja liikmeks olekuks on usk Kõrgemasse Olevusse ning seda ilma mingite mööndusteta.
  2. Piibel, mis on vabamüürluse Pühakiri, on igas loožis alati avatud kujul. Iga kandidaat peab võtma kohustused selle raamatu kaudu või tema isikliku usutunnistuse suhtes pühadust väljendava väljaande kaudu, vandudes või lubades täita endale võetud kohustused.
  3. Igaühele, kes liitub vabamüürlusega, on algusest peale rangelt keelatud soosida ühtegi tegu, mille eesmärgiks võib olla õõnestada rahu ja korda ühiskonnas; ta peab olema kuulekas selle riigi seadustele, kus ta elab või mis pakub talle kaitset; ta ei tohi kunagi olla truudusetu oma kodumaa seadusliku valitsuse suhtes.
  4. Kuigi inglise vabamüürlus meenutab nii igale oma liikmele lojaalsust ja kodanikukohustusi, tagab ta isikule õiguse säilitada oma isiklik arvamus avalike asjade kohta. Kuid mitte üheski loožis, sel ajal kui ta on vaba müürlane, pole tal lubatud vestelda või esile tuua oma nägemust teoloogilistes või poliitilistes küsimustes.
  5. Suurloož on alati järjekindlalt keeldunud väljendamast mingitki seisukohta riigi sise- või välispoliitika suhtes nii kodus kui ka välismaal. Suurloož ei luba oma nime ühendada mingite sündmustega, kui inimlik see konkreetsel hetkel ka tunduda võiks, mis rikuksid ta muutumatut põhimõtet seista eemal kõikidest valitsuste või poliitiliste parteide vahelisi suhteid puudutavatest küsimustest või valitsusevastaseid arvamusi puudutavates küsimustes.
  6. Suurloož on teadlik, et eksisteerib end vabamüürlasteks tituleerivaid organisatsioone, kes ei pea kinni nendest põhimõtetest; seepärast keeldub  suurloož olemast absoluutselt mingiteski suhetes nendega või arvestama nendega kui vabamüürlastega.
  7. Suurloož on iseseisev ja sõltumatu organisat­sioon, mis praktiseerib vabamüürlust ainult kolmes astmes ja ainult nendes piirides, mis on määratud tema põhikirjaga. Ta ei tunnista ega tunnusta ühtegi endast kõrgemat vabamüürlas­likku võimu, kui tituleeritut tahes.
  8. Suurloož on keeldunud ja keeldub ka edaspidi osalema selliste rahvusvaheliste organisatsiooni­de töös, kes väidavad end esindavat vabamüür­lust, kuid kes sealjuures võimaldavad vaba­müürlusega liituda ka organisatsioonidel, kes ei ole rangelt järginud neid Inglise suurlooži asutamise aluseks olnud põhimõtteid. Suurloož ei võta selliste organisatsioonide ees mingit vastutust ning ei luba neil ka suurlooži nimel ametlikke avaldusi teha.
  9. Vabamüürluse põhimõtetes, millest osad on ka siin toodud, ei ole ühtegi saladust. Suurloož kaalub alati selliste suurloožide tunnustamist, kes tunnistavad neid muutumatuid põhimõtteid ja tegutsevad neile vastavalt; ning kes suudavad suudavad tõestada, et on seda ka järjekindlalt teinud. Suurloož ei astu mitte mingitel tingimustel diskussiooni nende iidsete tavade ja põhimõtete uute või eripäraste tõlgenduste osas. Suurloožid, kes soovivad saada tunnustatuks Inglise suurlooži poolt, peavad üheselt järgima kehtestatud tavasid ja vennaskonna põhimõtteid ning tegutsema vastavalt nendele.

 

Inglise Ühendatud Suurlooži poolt heaks kiidetud    7. septembril 1949. a.

 

Eesti V. ja T. VM. Suurloož on need põhimõtted heaks kiitnud ja võtnud järgimiseks 18. mail 1999. a.

E-post: postkast@eestisl.ee
Eesti V. ja T.VM. Suurloož | Tatari 25-33, Tallinn 10116 | Postkast 3992, 10509 Tallinn